Úvodní stránka>Společnost

SZP Těšnovice a.s. je specializovaným podnikem na výrobu vepřového masa . Průměrný stav zvířat na farmě Těšnovice je 22 000 prasat, z toho 1 550 prasnic základního stáda, od kterých odchováme cca 54 000 selat ročně. Celková produkce masa je 4 100 tun za rok.

Založení společnosti je datováno od července roku 1970 , kdy vznikla jako Společný podnik pro živočišnou výrobu Kroměříž . V roce 1971 byla zahájena výroba vepřového masa na farmě v Těšnovicích . V následujících letech byly postupně budovány sušárna a výrobny krmiv a centrální teletník , který byl v 80. letech zrekonstruován na výkrmnu kuřat.

Po transformaci v roce 1992 se nástupcem původní společnosti stal Společný zemědělský podnik Kroměříž , a.s.

V roce 1997 se společnost Jatka Kroměříž stala majoritním akcionářem. V následujícím roce 1998 odkoupila společnost PIK 2000 , s.r.o. 52% akcií a převzala majoritu . Zároveň došlo ke změně názvu a sídla společnosti na SZP a.s. , Těšnovice 153 . V roce 1999 proběhly ve společnosti vnitřní změny a nastalo období těsnější a důslednější spolupráce s konzulentskými firmami . V prvním čtvrtletí roku 2000 padlo definitivní rozhodnutí o zabezpečení prasniček z vlastního rozmnožovacího chovu a uzavření obratu stáda.

Za 40. let existence společnosti se na farmě v Těšnovicích:

  • narodilo 1 384 000 kusů selat
  • vyprodukovalo 128 800 000 kilogramů vepřového masa

Od roku 2000 až do současné doby SZP Těšnovice a.s. provádí významné rekonstrukce výrobních hal. Byly provedeny rekonstrukce na úseku poroden, předvýkrmu. V roce 2002 proběhla další etapa rekonstrukce poroden. Celá etapa rekonstrukce proběhla za spolufinancování programem SAPARD. V roce 2003 byly vybudovány zemní polyetylenové jímky o celkové kapacitě 12 500 m3 . Jímky slouží k dočasnému uložení meziproduktu fugátu. V roce 2006 byly provedeny největší rekonstrukce v historii společnosti „Výměna technologie a související stavební úpravy reprodukční části“. Tento projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií Evropským orientačním a záručním fondem (EAGGF).

Pro období roku 2011 – 2012 připravujeme rekonstrukci 3 poroden prasnic a 1 odchovny selat. Ty to investice budou opět realizovány podporou z Programu rozvoje venkova a přímo navazují na investice provedené v roce 2006.